Poliklinische Revalidatie

Bij langdurige klachten (> 3 maanden) en daarvoor door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld. Echter zonder het gewenste resultaat. U kunt zich dan door uw arts of specialist laten verwijzen voor een revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Aanmelden of verwijzen

Voor een behandeling is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, specialist of bedrijfsarts. Als u een eerste afspraak wilt maken, hebben wij maar een paar gegevens nodig. U kunt het (verwijs)formulier downloaden, online invullen of u kunt bellen met 073-8200325.

Patienten-verhalen

Revalis kent goede behandelresultaten. Alle cliënten vullen voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling een aantal vragenlijsten in. Een percentage van 87% van de behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt.

Wie is Revalis?

Revalis is een zelfstandige revalidatie kliniek voor de regio ‘s-Hertogenbosch. Gespecialiseerd in de behandeling van hoog complexe chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder chronische pijn en/of vermoeidheid met een grote variëteit van etiologie. Onbehandelde chronische pijn en/of vermoeidheid vormt een belangrijk probleem voor het individu, maar heeft ook sterke sociaaleconomische consequenties voor het gezondheidszorgsysteem en de gemeenschap in het algemeen.

Revalis werkt met meerdere samenwerkingspartners aan het ontwikkelen van zorg die toegankelijk, betaalbaar en doelmatig is.

Poliklinische revalidatiezorg

Poliklinische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 1 maart 2018 bestaat het Revalis pijn revalidatietraject uit 3 fasen:

  1. Screeningfase   Na verwerking van uw verwijsgegevens ontvangt u per email een inlogcode voor het online invullen van een korte vragenlijst. Uw antwoorden worden vervolgens beoordeeld door de revalidatiearts. Bij voldoende aangrijpingspunten worden aanvullende vragenlijsten klaargezet. Daarna volgt het eerste consult met de revalidatiearts. Samen met de arts beoordeelt u of het volgen van een pijnrevalidatieprogramma zinvol is en worden er aanvullende fysieke en mentale onderzoeken gedaan.
    Tijdens deze fase analyseert het pijnrevalidatieteam de aard, de oorzaak en de huidige consequenties van het pijnprobleem. Hoe gaat de patiënt om met zijn chronische pijn? Welke emoties en gedachten spelen daarbij een rol? Hoe reageert de omgeving? Welke beperkingen ervaart hij in het dagelijks leven? Na indicatiestelling door de revalidatiearts worden op basis van de uitkomsten  in nauwe samenwerking met het revalidatieteam, de revalidatiedoelstellingen opgesteld. Deze persoonlijke doelstellingen worden vastgelegd in het revalidatiebehandelplan.
  2. Behandeling – afhankelijk van uw precieze klacht, vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 10 tot 16 weken met in de eerste weken een gemiddelde tijdsinvestering van 5 tot 12 uur per week. Daarna neemt de intensiteit af. Onze behandeling is er in alle gevallen op gericht om u binnen een termijn van 10 weken weer maatschappelijk te laten functioneren.
  3. Nazorg –  De afronding van de behandeling heet de nazorgfase. Het revalidatieteam begeleidt de patiënt bij het toepassen van de nieuwe aangeleerde vaardigheden in dagelijkse situaties. Het team kan de zorg ook overdragen aan hulpverleners in de woonomgeving van de patiënt.
Resultaat?

87% of 5 van 6 behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt in hun gezondheidsbeleving.

2000

Meer dan 2000 patiënten reeds bij Revalis behandeld

30

Gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks voor u aanwezig

6

jaar actief in regio ‘s-Hertogenbosch

Zingeving in de zorg

De zorg van Revalis is gebaseerd op het in de revalidatie gangbare biopsychosociale model, met extra aandacht voor zingeving.

Deze toevoeging past in de recente ontwikkelingen in de zorg waar een toenemend belang van zingeving bij zorgprocessen wordt erkend (zie ‘Signalement Zingeving in de zorg’ van ZonMw, De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, 2016).

Zingeving is een wezenlijk aspect van het menselijk functioneren en behoort een integraal onderdeel van goede, op de persoon afgestemde gezondheidszorg te zijn.

Chronische pijn

Bij Revalis kunt u terecht wanneer er sprake is van chronische pijn (continu of wisselende pijn) en deze langer duurt dan 3 maanden. Chronische pijn kan ineens ontstaan of blijven voortduren na een lichamelijke beschadiging. Pijnklachten die met chronische pijn in verband worden gebracht, zijn bijvoorbeeld fibromyalgie, artrose, hoofdpijn en chronische rug- of nekpijn (lumbago, spit, ischias). Ook kan pijn ontstaan omdat (een deel van) het zenuwstelsel overgevoelig is. Dit heet sensitisatie.

Chronische pijnvermoeidheid

Wanneer u last heeft van pijn en vermoeidheid en u hierdoor problemen heeft met uw dagelijks functioneren dan kan Revalis helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid te verbeteren.

Kosten en vergoeding

Revalidatiezorg zit in de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Uw zorgverzekeraar kan u vragen om een medische verklaring. U kunt de medische verklaring laten invullen en ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts. Het verplichte jaarlijkse eigen risico is echter voor uw eigen rekening