BERICHTGEVING in het kader van COVID-19

 

Den Bosch, 27-11-2020

Geachte verwijzer,

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen dat Revalis voor de mensen met het post-covid-syndroom een multidisciplinair 1,5-lijns behandelprogramma zijn gestart.

Dit als aanvulling op ons reguliere zorgpalet van de medisch specialistische revalidatie en de specialistische GGZ. Hieronder volgt een korte toelichting.

Heterogeen beeld

De afgelopen periode hebben wij in ons centrum een langzame, gestage toename van verwijzingen gezien van mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, maar onvoldoende belastbaar zijn om op hun prémorbide niveau te kunnen functioneren. Uit onze revalidatiegeneeskundige analyses komt een heterogeen beeld naar voren, waarbij wat therapiebehoefte betreft, inmiddels vier groepen onderscheiden worden:

1. monodisciplinaire paramedische behandeling,
2. medisch specialistische revalidatiebehandeling,
3. behandeling in het kader van de S-GGZ,
4. multidisciplinaire paramedische behandeling.

En juist voor deze laatste groep mensen die onvoldoende complex zijn voor een behandeling binnen de revalidatiegeneeskunde of de SGGZ, maar wel zodanig complex zijn dat meerdere behandelaren tegelijkertijd en in onderlinge afstemming een behandeling dienen in te zetten, zien wij een duidelijke lacune in het reguliere zorgaanbod. Dit zijn wat ons betreft de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, met een verhoogd risico op chroniciteit en langdurig disfunctioneren.

1,5 lijns behandelprogramma

We denken dat wij met dit 1,5-lijns behandelprogramma voor ons adherentiegebied dit probleem hebben ondervangen. De behandeling vindt plaats onder één dak, wordt uitgevoerd door zeer ervaren therapeuten die gewend zijn dagelijks intensief met elkaar samen te werken en uitgebreide ervaring hebben in het normaliseren van het activiteitenniveau en participatievermogen bij complexe casuïstiek. De revalidatiearts en klinisch psycholoog blijven in deze 1,5-lijns setting consultair beschikbaar.

In aanvulling op de reeds aanwezige behandelprogramma’s van de medisch specialistische revalidatie en de specialistische GGZ, draagt dit nieuwe 1,5-lijns behandelprogramma er aan bij dat elk persoon die u verwijst met het post-covid syndroom en die meer dan enkelvoudige zorg nodig heeft, bij Revalis altijd de juiste en meest passende zorg kan ontvangen.

Verwijzen

Als u een patiënt verwijst, kunt u zoals gebruikelijk naar de revalidatiearts verwijzen. Dit kunt u doen via zorgdomein of via ons verwijsformulier verwijzen.
In onze revalidatiegeneeskunde diagnostiek zullen wij dan op basis van complexiteit en zorgbehoefte de meest passende behandelvorm inzetten.
Wilt u meer informatie over dit programma of onze andere mogelijkheden, neem dan contact op via 073-8200325. U kunt vragen naar Nadia Lammers.

Met de meeste collegiale hoogachting,

Dr. A. Mert, revalidatiearts
W. Wertheim, revalidatiearts,
Dr. H. Samwel, klinisch psycholoog.

Revalis Clinics